top of page

Anlamın Tamamen Kaybı: "Gönlün Kapanışı"

Güncelleme tarihi: 2 Tem 2022

İnsan fertleri olarak etrafımızda cereyan eden hadiselerin bizde uyandırdığı tedailerin sürüklediği yerin ruhumuza iyi gelmek şöyle dursun bizi daha da perişan kıldığını müşahade etmeyenimiz yoktur. Ne var ki müşahadelerimizin anlam kazanması bu olaylara biçtiğimiz kıymetin “ne”liği ve “nereden” geldiği ile alakalıdır. Küllî yâni bütüncül bir anlam kaybına uğradığımız dünya hayatında bu hayatın içerisinde karşımıza çıkan cüzî olayların karşısında şaşkınlığımızın gün geçtikçe artması bizi selamete değil felakete duçar kılmaktadır. Şaşkınlık bir olay karşısında ne yapacağını bilemeyişin getirdiği bocalamadır. Buna karşılık hayret ise İslam tefekkürünün terviç ettiği (revaçta olmasını teşvik ettiği) bir makamdır. Bu makamda şahidi olunan olayların insan ferdini taşıdığı yer kendini daha çok “bilmek" ve bu “bilişi” de derinleştirme yoluna giderek gönlümüzü mutmain kılmakla alakalıdır. Bu anlamda bilmekten murat “kendini bilen Rabbini bilir” hikmetidir. Yâni malumat açısından bir “biliş”, niceliğe yönelik bir artışdan çok marifetullah’a çıkacak olan “ben bilgisi”dir söz konusu olan. Diğer yanıyla burdaki “biliş” Batı’daki anlamıyla “rasyonel” bir bilme değildir. Batı’da bilgi “rasyonalite”ye öylesine raptedilmiştir ki esas zemin olarak “rasyonel akıl” addedilmiş, ötesine geçmek asırlarca (ve hâlâ) söz konusu dahî edilmemiştir. Batı’nın tüm meselelerini “rasyonel bir akılla” halletme gayretinin onu “ne”yden mahrum kıldığını veciz bir şekilde Yalçın Koç hoca şöyle ifade etmiştir:


“Grek-Latin Kilise diyarında “gönül”, esası “kapalılık” olan bir yasağa tabi kılınmıştır; bu diyarın bireyleri, bu diyarda böyle bir yasak olduğunun farkına varamaz. Bu diyarın edebiyatında, estetiğinde, fikriyatında “gönül”den sözedilmez. Bu diyarın dillerinde “gönül”e karşılık gelen bir sözcük bulunmaz. Bu diyarda geliştirilen “Psikoloji” fikriyatında dahi “gönül”den bahis edilmez. [...] Anadolu mayası itibariyle “rasyonalite”, “insan kimliği”ne “ait”tir; ancak, “rasyonalite”, “insan’ın kimliği”, “insanın esası” değildir. [...] “rasyonel yeti”, “kendi esası”nı, “kendini taşıyan”ı “bulamaz”. ”[1]


Yalçın Koç yukarıdaki satırların da iktibas edildiği ehemmiyetli eseri “Anadolu Mayası”nda mezkur kapalılığın gizlilikle karıştırılmaması gerektiğini, gizli olanın aranarak bulunabileceğini, kapalı olanın ise çıplak gözle görülemeyeceğini özellikle belirtir (Bu hususta Kızılötesi ışıklar örnek verilir). İbda fikriyatında da dile getirilen “arananın ne olduğu bilinemezse bulunanın da ne olduğu bilinemez” hikmeti üzerinden de anlayacağımız üzere Batı’nın neyi aradığını / araması gerektiğini bilememesi onun bulduğu şeylerin ne olduğuna dair (hakikaten ne olduklarına dair) sahih bir kanaate ulaşmasını imkansız kılar. Batı’nın mahrum olduğu şey onun coğrafi keşifleri(!), teknolojik cihazları, ekonomik alandaki ilerlemeleri sonucunda “bulunacak” bir şey değildir. Çünkü Batı’nın zannettiği ve bu zannıyla dünyayı yaşanamaz kıldığı arayışı ileriye doğru gidilerek, rasyonel akıl yoluyla keşfedilerek açığa çıkmaz. Gönlün yolu aklın yolundan farklıdır. Belki gönle giden yol akıldan geçer ancak akıl yolunu merkez bellemişler gönül yoluna giremezler. Koç’un ifadelerinde dile getirdiği “rasyonalite”nin Anadolu Mayası’nda insan kimliğine ait oluşu ancak “insanın kimliği” olmadığı hususu aklın insan için bir cevher değil araz, yani özellik olduğunu anlatır. Anadoluda “akıllı” yakıştırması rasyonel melekelerini son haddine kadar kullananlara değil “aklı başında” olan insanlara yapılır. İnsanın aklının başında olması aklını olması gereken yerinde tuttuğunu ve gönlünün yerine ikame etmediğini gösterir. Hadiseler karşısındaki tavırlarımızdan hikmete kalbolan hayretin değil başıboşluğa çıkan şaşkınlığın tütmesinin nedeni gönlümüzün yolunu yitirişimizdendir. Deri üstüne sızdığı haliyle Tanzimat, daha küllî bakarsak son dört asırlık devrede neyi yitirdiğimize dair hassalarımızın da felç olması, Batı’nın gittiği yolun evvela “doğru” peşi sıra da “takip edilmeye layık” olarak işaretlenmesi dolayısıyla kaybımız ağırlaşmış, bugün ise gönlün yolu bize neredeyse “kapanmış”tır.

Başımıza gelenler dolayısıyla aklımız hayli karışık vaziyettedir. Bir tarafta gözlerimizi boyayan bir hayat vardır. Bu hayat “göz”üktüğü haliyle yaşanmaya layıktır. Şayet hayatımızın merkezini “göz”ümüz üzerinden kurmuş, gözümüzün kıymet ölçülerini maddeye inhisar ettirmiş, öte dünyayı bir kenara itmeyi marifet saymış, Allah’tan ittika edenleri “enayi” diye yaftalamışsak durum böyledir. Ancak unutmamak gerekir, Allah hesabı “göz”lerin yerinden fırlayacağı günde görecek, bu dünyadaki şaşkınlıklarımız öte dünyadaki şaşkınlığımız karşısında pek hafif kalacaktır. Başımıza gelenleri anlamak yoluna girmediğimiz ve gönlün yolunu aramadığımız müddetçe vadilerde dolaşmaya da şaşkınlığımızı artırmaya da devam etmek işten bile değildir. Ümidimiz genç neslin kendinden önceki nesillerin cemiyetçe yapamadığını yapmak için varını yoğunu ortaya koyması, gönlün yolunu bize yeniden “hatırlatma”sıdır. Şairin de dediği gibi, neyi kaybettiğimizi hatırladığımızda kalbimize dönüş yolumuzu da hatırlayacağızdır.


FATİH TEKİN

[1] Yalçın Koç, Anadolu Mayası, Türk Kimliği Üzerine Bir İnceleme, Cedit Neşriyat, Dördüncü Baskı, Aralık 2014, Ankara, s.30

1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İnsanın yazmaya değer bulduğu şeyler, bir bakıma yaşamaya değer bulduğu şeylerdir. Güzelin de çirkinin de kalemden yazıya akması, yazarın şuurundaki ideal hayatın yansımalarıdır. Kimi bu ideal hayatı

İnsanlar muhatap oldukları şeylerin onlarda meydana getirdiği tesirlerden mürekkep olarak hayatlarını devam ettirirler. Terkip edilen şeyin bünyedeki imtizacı (birleşmesi), kişinin benliğinin toplamıd

bottom of page