Şeyhülislam Yahya Efendi'nin "Eyledi" Redifli Gazeline Tahmis

(Fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilün)

Bilmeden ben dil-i misbah anda püryân eyledi

İhtiyârım ol ki demden terk-i pâyân eyledi

Külde sırdan pâye almış hârı âyân eyledi

"Aldı gönlüm yâr evvel sonra vîrân eyledi

Ah kim dil mülküni alan tâlân eyledi"

Sen misin şol serv-i müjgan pür-i ahraz eyleyen

Def-i meltem nevm-i ebred ömrü poyraz eyleyen

Çölde serab gölde turab nüşre ibraz eyleyen

"Bâg-ı hüsne kâmetün serv-i ser-efrâz eyleyen

Ben hakîri sâyeveş hâk ile yeksâne eyledi "

Hâli mâmur kendi hârab ol satanlar kendüyi

Gönlü berk-âsâ kanat yârdan atanlar kendüyi

Şol kıyâmet kopmadan hep kurtaranlar kendüyi

"Katre-i nâ-çîzden kemter tutanlar kendüyi

Katreyi deryâ idüp deryâyı `ummân eyledi"

Göz yakîn ister de kalp teslim olup etmez güman

Önce Hakk'ın sonra aşkın varlığından Müslüman

Tartma aşkın cüssesin âlemde yoktur ol mizan

"Aşk bârını götürmezken zemîn ü âsumân

Avn-i hakk bir nâ-tüvâna anı âsân eyledi"

Bîvefâ esvâbında sırrın âşikâr olmaz heva

Çehre mesrur olmasın dersin Güzel aşktan yana

Anda oldum aşk-ı hummâ aşk da Münhasır sana

"Aşkdan kurtulmadan Yahyâ ölüm yegdür bana

Kangı `âşıkdur ki derd-i aşka dermân eyledi"

- Münhasır

10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Söylenmeye varmadan, hiç oldu giderken sinemde öksüz bıraktığın çağın sinsiliğinden sakladığım sözler. Kelime vesilesi, işlenen şiir değil cinayetti bu kısası vuslat olan yüreğimi korlara atıp, atıp d

Mayhoş hisler eşliğinde, Ne olduğumu bilmeden, Bilmeden vaziyetimi, Bulduğum ne bilmeden, Bir şey seçtim. Her an bir seçenek daha, Sunuldukça açılan yol kesbetmeye, Yakına yakına, yakınına, Görmeden

Ab-ı çeşm aktı bin ahla bir katre sanıldı Asi dilde suskun bir söz ettim bin sanıldı Ahir bilmez çok gördü de teni şah sanıldı Ateşi kibrit ve odundan ötür sanıldı Ahenk yabancı nigâr yabancı ten yaba